Cele i podejmowane działania

Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują.

1.    Stowarzyszenie realizuje powyższy cel przez prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie:

a.    prowadzenia jadłodajni dla ubogich, noclegowni/schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, zbiórek rzeczowych, żywnościowych i finansowych, banku chleba, ośrodka kolonijnego i wypoczynkowego, prowadzenie łaźni dla ubogich,

b.    udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, poszkodowanych, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz opuszczających placówki penitencjarne,

c.    udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenie pomocy terapeutycznej, pomocy psychologicznej i logopedycznej, materialnej, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii, prowadzenie dożywiania, pomocy w nauce i profilaktyki uzależnień, organizowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, d. prowadzenie działań edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, skierowanych do rodziców, wychowawców, kierowników świetlic, nauczycieli i wolontariuszy,

2.    Prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, oraz szeroko rozumianego poradnictwa społecznego w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień,

3.    Podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet,

4.    Prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym:

a.    działalność na rzecz zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości,

b.    działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m. in.: bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz organizowanie klubów i centrów integracji społecznych,

5.    Inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym:

a.    w zakresie współpracy międzynarodowej,

b.    w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,

c.    zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, d. organizowania imprez i akcji proekologicznych,

6.    Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży w zakresie:

a.    rehabilitacji medycznej, ruchowej i psychicznej oraz terapeutycznej,

b.    sportu, rekreacji i wypoczynku,

c.    realizowania programów edukacyjnych,

d.    prowadzenie ośrodków/domów dziennego pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych,

e.    prowadzenie przedszkoli, żłobków i innych ośrodków opieki nad dziećmi,

7.    Prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, w szczególności alkoholizmem i narkomanią, oraz terapii i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych

8.    Inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej,

9.    Prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym:

a.    działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,

b.    współpracy ze środkami masowego przekazu i organizowanie ośrodków informacji i komunikacji społecznej,

c.    działalności wydawniczej,

10. Prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych,

11. Tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej,

12. Prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,

13. Prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych,

14. Organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą,

15. 5. Prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, historycznej i kulturowej oraz organizowanie izb pamięci i izb muzealnych, bibliotek i działań wydawniczych,

16. Podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

17. Prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych,

18. Inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a w tym m. in.:

a.    organizowanie wsparcia polskim mniejszościom narodowym,

b.    organizowanie przyjazdów do Polski osób pochodzenia polskiego, w tym: dzieci i młodzieży( kolonie, obozy, edukacja, praktyki zawodowe itd.),

19. Podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny,

20. Inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie:

a.    rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych,

b.    wzmocnienia sektora ekonomii społecznej,

c.    prowadzenie działań strażniczych w odniesieniu m.in. do instytucji rządowych, samorządowych, zaufania społecznego, sądownictwa i innych publicznych,

21. Wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego, w tym:

a.    promocja i prowadzenie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii,

b.    wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej,

c.    inicjowanie i wspieranie lokalnych i globalnych akcji proekologicznych,

22. Prowadzenie działań z zakresu:

a.    turystyki i krajoznawstwa,

b.    prowadzenie plaży nad wodą,

c.    obsługi zaplecza plażowego, sportów wodnych, pól namiotowych,

d.    prowadzenie plażowych imprez rekreacyjnych i sportowych, e. prowadzenie i utrzymanie ośrodka turystyczno – wypoczynkowego,

23. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym:

a.    udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,

b.    organizacja przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury fizycznej skierowanych do różnych środowisk i grup: wiekowych, społecznych i zawodowych (dzieci, młodzieży i seniorów),

c.    upowszechnianie i promocja sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych,

d.    propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym: walka z otyłością, stresem, depresją i innymi chorobami i zagrożeniami cywilizacyjnymi,

24. Prowadzenie działań inwestycyjnych m. in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo – wychowawczej,

25. Prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia, w tym:

a.    edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych, szkoleń, seminariów,

b.    warsztatów, kampanii informacyjnych i konferencji w zakresie zdrowia i życia, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, w tym behawioralnych, poszerzenia wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej chorób cywilizacyjnych, chorób psychicznych, pierwszej pomocy, ratownictwa przedmedycznego i innych,

c.    wydawanie publikacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej,

d.    wzmacnianie potencjału kadrowego w zakresie ochrony zdrowia, w tym działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się problemami zdrowia, rehabilitacją i psychoterapii,

26. Prowadzenie działań z zakresu kultury:

a.    edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana poprzez tworzenie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne: plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalność kulturalnej,

b.    wspieranie wydarzeń artystycznych adresowanych do różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych,

c.    organizacja zajęć, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów,

d.    organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych i seniorów,

e.    organizacja konferencji, seminariów, wydarzeń kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej i regionu, f. realizacja zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi,

f.      współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

27. Przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw,

28. Prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.