Realizowane projekty

PAJACYK: wsparcie żywnościowe – Wakacje 2023


W programie realizowanym w okresie od 26 czerwca do 9 lipca 2023 r. uczestniczyć będą podopieczni sześciu świetlić dziennego pobytu, z terenu Gorzowa Wlkp., prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Program obejmie dzieci i młodzież, zarówno z Polski jak i Ukrainy, w przedziale wiekowym od 7 do 18 roku życia – w liczbie 100 osób.

Podopieczni, uczestniczący w programie znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, kwalifikującej do objęcia tego rodzaju pomocą. Dzieciom uchodźców z Ukrainy, uczęszczające do naszych świetlic, z uwagi na ich przeżycia związane z toczącą się w ich ojczyźnie wojną, wymagają szczególnej troski również w zakresie wsparcia żywnościowego.

Dziękujemy fundacji Polska Akcja Humanitarna za udzielone dofinansowanie do posiłków, dzięki którym wspomagamy rozwój młodych organizmów naszych podopiecznych.

Gorzów Wielkopolski, dnia 19 czerwca 2023 roku.


Fundacja Polska Akcja Humanitarna finansuje projekt w ramach programu PAJACYK – pomoc psychospołeczna.

Celem projektu, który będzie realizowany w okresie od 1 września 2022r. do 31 sierpnia 2023 r. jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, będącym uchodźcami z Ukrainy, pomocy psychologicznej oraz psychospołecznej w wymiarze doraźnym oraz długofalowym. Pomoc ta ma przeciwdziałać wystąpieniu trwałych urazów psychicznych w związku z wojną i doświadczaniem uchodźctwa. Ma także ułatwić integrację z rówieśnikami i adaptację w nowych warunkach życia oraz zwiększyć tym dzieciom dostęp do specjalistycznej pomocy. Wpłynie również na przełamywaniu barier, językowej i psychologicznej.

Projekt stanowi rozszerzenie systemu pomocy psychospołecznej stosowanej w siedmiu placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, prowadzonych na terenie Gorzowa Wlkp. przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

W ramach realizacji projektu podjęte będą następujące działania: a) indywidualna pomoc psychologiczna/pedagogiczna, b) organizacja spotkań grupowych – grupy wsparcia, c) prowadzenie zajęć integracyjnych dla dzieci ukraińskich i polskich – ułatwiających dla tych pierwszych adaptację w nowym środowisku, d) zorganizowanie nauki języka polskiego.

Wszystkie działania będą prowadzone metodami aktywizującymi dzieci i młodzież, w atrakcyjnej i przystępnej formie.

Projekt wpisuje się w założenia programu PAJACYK prowadzonego przez fundację Polska Akcja Humanitarna i dzięki wsparciu finansowemu przez nią udzielonemu stanowi istotny element tego programu.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2022 roku.


DOFINANSOWANIE MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU „OJCOSTWO – PRZYGODĄ ŻYCIA” # 19 CZRWCA 2022R. ZAPRASZAMY NA GRĘ MIEJSKĄ „PRZYGODA Z TATĄ” Z OKAZJI DNIA OJCA

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 czerwca 2022 roku 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu w Gorzowie Wlkp. otrzymało DOTACJĘ Z MINISTERSTWA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w ramach Programu „Ojcostwo – Przygoda życia” w kwocie 65 950,00 PLN na realizację zadania publicznego pt.: »Organizacja gry miejskiej „Przygoda z tatą” w ramach Programu „Ojcostwo – Przygodą życia”«

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim  ZAPRASZA DZIECI WRAZ Z OJCAMI (dziadkowie też mile widziani) do udziału w grze miejskiej „PRZYGODA Z TATĄ” odbywającej się z okazji DNIA OJCA , a wszystkich gorzowian do kibicowania uczestnikom.

Spotykamy się w niedzielę 19 czerwca br. o godz. 15.00 w Gorzowie Wlkp. przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego (róg ul. Orląt Lwowskich i Estkowskiego).  

Uczestnicy poproszeni zostaną o zorganizowanie się w drużyny rodzinne (3-6 osobowe), które przystąpią do rywalizacji na zasadach, które zostaną im przedstawione. Mile widziana wcześniejsza rejestracja dostępna pod tym linkiem:

epbf.nazwa.pl/pub2022/tata/

Przebieg gry podporządkowany będzie tematowi przewodniemu, tj.: „Razem z tatę podążamy śladami polskiej historii”. Każda drużyna otrzyma mapę miasta z wylosowaną przez siebie trasą i zadania do niej przypisane. Na mapie zaznaczone będą obiekty i wydarzenia związane z historią miasta, oraz przystanki, po dotarciu do których drużyny zapoznają się z zadaniami do wykonania. Będą to niejednorodne zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Zwycięscy gry zostaną odpowiednio uhonorowani, jednak nagród nie zabraknie dla żadnego z uczestników. Uroczyste zakończenia gry miejskiej „Przygoda z Tatą” nastąpi ok. godz. 18.00 na Starym Rynku, przy Katedrze.

 Przebieg gry podporządkowany będzie tematowi przewodniemu, tj.: „Razem z tatę podążamy śladami polskiej historii”. Każda drużyna otrzyma mapę miasta z wylosowaną przez siebie trasą i zadania do niej przypisane. Na mapie zaznaczone będą obiekty i wydarzenia związane z historią miasta, oraz przystanki, po dotarciu do których drużyny zapoznają się z zadaniami do wykonania. Będą to niejednorodne zadania o zróżnicowanym poziomie trudności. Zwycięscy gry zostaną odpowiednio uhonorowani, jednak nagród nie zabraknie dla żadnego z uczestników. Uroczyste zakończenia gry miejskiej „Przygoda z Tatą” nastąpi ok. godz. 18.00 na Starym Rynku, przy Katedrze.

 O stronę merytoryczną wydarzenia zadba Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Ziemi Gorzowskiej”.

Gorzowska gra miejska wpisuję się w grę miejską ogólnopolską „Przygoda z Tatą”, zorganizowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W tym roku odbędzie się w ty samym czasie w 15 miastach wojewódzkich.  Prekursorem tego wydarzenia była ubiegłoroczna gra miejska „Przygoda z Tatą” w Warszawie – zorganizowana również przez MRiPS.

Wydarzenia gier miejskich „Przygoda z Tatą” są elementem kampanii afirmującej ojcostwo pod hasłem „Ojcostwo – przygoda życia”. Ich celem jest równieżbudowanie pozytywnego wizerunku ojca i wzmacnianie więzi rodzinnych w oparciu o szacunek i zaufanie.

Dzień Ojca połączony z udziałem w grze miejskiej „Przygoda z Tatą” to okazja do wspólnego spędzanie czasu i rodzinnej przygody, ale także do poznawania miejscowych atrakcji, ciekawych historycznie miejsc i budowania w ten sposób poczucia lokalnej tożsamości.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH OJCÓW Z DZIEĆMI DO UDZIAŁU W GRZE MIEJSKIEJ, KTÓRA PRZYPOMNI, JAK WAŻNA JEST ROLA TATY.


KONKURS GRANTOWY WOJEWODY LUBUSKIEGO – 2022 R.

Grant Polskiej Akcji Humanitarnej w ramach programu PAJACYK – pomoc psychospołeczna.

Dotacja Fundacji Solidarności Międzynarodowej


DOTACJA FUNDACJI SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ w kwocie 221 500 PLN na realizację projektu pt.: „Pomoc bez granic – Kompleksowy program wsparcia osób przybywających do Polski w związku z agresją zbrojną na Ukrainie” .

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 30 listopada 2022 r. realizuje ww. projekt w ramach Programu „Wsparcie Demokracji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

W ramach projektu zaplanowano działania wspierające osoby represjonowane – obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój kraj ze względu na trwającą wojnę:

  • utworzenie i prowadzenie centrum informacyjnego dla osób przybywających do Polski;
  • pomoc prawną;
  • pomoc psychologiczną/psychopedagogiczną/pedagogiczną;
  • doradztwo zawodowe oraz pomoc w poszukiwaniu pracy;
  • pomoc rzeczową w zakresie środków czystości, żywności, biletów komunikacji miejskiej, odzieży, zabawek, wyposażenia szkolnego.

Walorem podstawowym projektu jest kompleksowość świadczonej pomocy oraz objęcie jego zakresem całych rodziny – oferta skierowana jest zarówno do osób dorosłych, jak i do dzieci.

Realizacja projektu umożliwi uchodźcom przyjeżdżającym z Ukrainy skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Zamierzamy towarzyszyć osobom zgłaszającym się po pomoc w wychodzeniu z sytuacji trudnej, kryzysowej aż do momentu rozwiązania, stanięcia na nogi, samodzielności w obcym kraju.

Projekt na pierwszym miejscu stawia beneficjenta i ma mu do zaoferowania szeroki wachlarz pomocy w różnych aspektach życia.

Każdy obywatel Ukrainy zgłaszający się do utworzonego Centrum Informacyjnego zostanie objęty pełną, bezpośrednią, natychmiastową pomocą i wsparciem.

Osoby zgłaszające się po pomoc są w skrajnej sytuacji materialnej i emocjonalnej – przeżywają ogromną traumę, z którą bez pomocy nie mają możliwości poradzenia sobie. Kompleksowa pomoc w ramach projektu pozwoli na powrót do aktywności życiowej i zawodowej w nowej politycznej rzeczywistości.

Projekt dofinansowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Fundacji Solidarności Międzynarodowej ani Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Gorzów Wielkopolski, dnia 01 kwietnia 2022 r.


DOTACJA FIRMY SC JOHNSON W KWOCIE 4360 PLN

DOTACJA FIRMY SC JOHNSON W KWOCIE 4360 PLN na zakup pralek automatycznych oraz automatycznej suszarki do prania w celu doposażenia miejsc zakwaterowania uchodźców z Ukrainy. 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu w Gorzowie Wielkopolskim od chwili założenia w 1992 roku działa ponad wszelkimi podziałami i jako organizacja współpracuje ze wszystkimi, którzy z dobrej woli pragną realizować statutową misję Stowarzyszenia, która jest:

„Niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują”.

Już od pierwszych dni agresji Rosji na suwerenną Ukrainę, przystąpiliśmy do organizowania pomocy rzeczowej i żywnościowej na rzecz uchodźców z Ukrainy jak i potrzebujących pozostających na jej terenie.

W naszym ośrodku w Długiem jak również w prowadzonej przez nas noclegowni w Gorzowie, obecnie gościmy blisko 150 uchodźców, w większości kobiet – w tym matek z dziećmi. Dzięki środkom finansowym, rzeczowym i żywnościowy pochodzącym z darów naszego ofiarnego społeczeństwa i instytucji możemy zapewnić im godne warunki zakwaterowania i wyżywienia oraz profesjonalnej opieki nad najmłodszymi dziećmi. Starszym dzieciom i młodzieży stworzymy warunki do kontynuowania edukacji w szkołach, a dorosłym pomożemy w podejmowaniu pracy zarobkowej – w tym na rzecz ich własnej społeczności.

Dzięki inicjatywie SC Johnson – firmy rodzinnej pracującej również dla wyższego celu, dla lepszego świata – jako jedni z wielu otrzymaliśmy dotację na realizację zaplanowanego celu, jakim była poprawa warunków bytowych uchodźców poprzez zakup sprzętu umożliwiającego zadbanie o czystość i higienę. Środki finansowe w wysokości 4360 złotych z otrzymanej dotacji oraz nasze własne umożliwiły zakupienie dwóch wydajnych pralek automatycznych oraz suszarki automatycznej do prania.  

Ponadto dzięki uzyskanym rabatom od sprzedawców, którzy również chcieli mieć swój wkład pomocy dla uchodźców zakupiliśmy dodatkowo: trzy kuchenki elektryczne, mikser, dwa czajniki elektryczne oraz maszynkę do strzyżenia włosów.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 marca 2022 r.


Realizujemy projekt wspólfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej

Podziękowanie Fundacji PGE za otrzymaną darowiznę


Realizujemy projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości – w latach 2020-2022

KONKURS GRANTOWY WOJEWODY LUBUSKIEGO – 2021 R.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu grantowego Wojewody Lubuskiego na dofinansowanie realizacji zadań pomocy społecznej w 2021 roku, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 33 700 PLN, na realizację ww. zadania publicznego. Całkowita wartość realizacji zadania to kwota 42 125 PLN.

Zadanie wpisane jest w Priorytet 2. Działania na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością.

W ramach otrzymanego dofinansowania i wkładu własnego zadanie zrealizujemy w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Zadanie będzie wdrażane w obrębie dwóch nieruchomościach Stowarzyszenia, tj. :

  • Centrum Wychodzenia z Bezdomności, ul. Słoneczna 62a w Gorzowie Wlkp. – w zakresach: dalszego utrzymania kwarantanny utworzonej w kwietniu 2020 r. przy schronisku i noclegowni, w pomieszczeniach pierwotnie wykorzystywanych na ogrzewalnię, która funkcjonowała w sezonach zimowych oraz utworzenia izolatorium,
  • w schronisku dla bezdomnych mieszczącym się w Ośrodku Kolonijnym, Sportowo-Wychowawczym w Długiem, gm. Strzelce Krajeńskie ul. Turystyczna 14 w zakresie utworzenia kwarantanny.

Z utworzonych miejsc kwarantanny i izolacji, w związku z panującym stanem epidemiologicznym związanym z COVID-19, będą obowiązkowo korzystać osoby bezdomne przed przyjęciem ich do schroniska jak i osoby aktualnie przebywające w schroniskach i noclegowni w sytuacjach nakazanych przez służby medyczne.

Powyższe działania są celem głównym tego zadania publicznego.

W minionym okresie pandemicznym COVID-19, od momentu utworzenia kwarantanny w kwietniu 2020 roku do końca kwietna 2021 roku z kwarantanny w Centrum Wychodzenia z Bezdomności skorzystało ponad 240 osób, co obrazuje skalę potrzeb również dla aktualnego przedsięwzięcia.

Kwarantanna w Długiem będzie dostępna również dla osób powracających do kraju z zagranicy lub wymagających odosobnienia z przyczyn społecznych i zdrowotnych.

W obu placówkach tj. w Gorzowie Wlkp. i w Długiem zapewniamy przebywającym na kwarantannach i w izolatorium należyte zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę wychowawczą i medyczną.

Wszystkie działania związane z realizacją tego zadania publicznego są prowadzone we współpracy z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Gminą Strzelce Krajeńskie – w oparciu o zawarte porozumienia o współpracy.

Gorzów Wielkopolski., dnia 02 lipca 2021 roku.