O świetlicach

Założenia pracy

Działalność opiekuńczo-wychowawcza

 • dożywianie dzieci i młodzież
 • zapewnienie permanentnej opieki i poczucia bezpieczeństwa,
 • realizacja programów prozdrowotnych oraz zapewnienie opieki medycznej,
 • zaopatrzenie uczestników w materiały papiernicze do prac plastycznychi dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć,
 • pomoc rzeczowa w zakresie wyposażenia uczestników świetlic w potrzebneprzybory szkolne oraz odzież i obuwie,
 • kształtowanie w świadomości dzieci i młodzieży zdrowego i bezpiecznego stylużycia,
 • integrowanie dzieci i młodzieży ze świetlic poprzez uczestnictwow organizowanych imprezach min. spotkania świąteczne, Andrzejki, Dzień Dziecka itp.
 • wyzwalanie inicjatywy w zakresie podejmowania działań wychowawczych,przygotowanie paczek Mikołajkowych oraz spotkań Wigilijnych i Wielkanocnych

Działalność edukacyjna

 • wyrównywanie braków szkolnych poprzez codzienne odrabianie lekcjii utrwalanie przerobionego materiału ,
 • rozwój zainteresowań poprzez uczestnictwo w konkursach i olimpiadachtematycznych organizowanych przez Stowarzyszenie i inne organizacje,
 • stwarzanie szans edukacyjnych poprzez indywidualną pracę z dzieckiemw ramach pomocy w nauce,
 • korepetycje przedmiotowe w ramach pomocy wolontariackiej prowadzonejprzez studentów i nauczycieli,
 • organizacja zajęć z zakresu, historii i tradycji narodowych,
 • uczestnictwo w obchodach rocznic i świąt państwowych,

Działalność kulturalna

 • realizacja programu z zakresu edukacji kulturalnej dzieci młodzieży,
 • uczestnictwo w konkursach, spotkaniach i przeglądach organizowanychw mieście,
 • przygotowywanie inscenizacji teatralnych, pokazów tanecznych i plastycznych,kiermaszów,  jasełek i okolicznościowych wystąpień,
 • uczestnictwo w formach zewnętrznych typu Orszak Trzech Króli, PrzeglądMałych Form Teatralnych, Święto Aniołów,
 • wyjścia do kina, teatru, muzeum, biblioteki, wystawy oraz udziałw wycieczkach o profilu kulturalnym
 • spotkania z ciekawymi osobami, przedstawicielami świata kultury i sztuki,

Działalność profilaktyczna

 • realizacja programów z zakresu profilaktyki uzależnień, w tym z zakresuprzeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i alkoholu,
 • ograniczanie zjawisk patologicznych z udziałem dzieci i młodzieży,
 • organizacja tematycznych konkursów i przeglądów oraz uczestnictwow Kampanii na rzecz trzeźwości,
 • kształtowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
 • kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań dzieci i młodzieży,
 • budowę autorytetu osób i instytucji zajmujących się wychowaniem,
 • ograniczanie przemocy i zjawisk agresywnych,

Działalność sportowa

 • organizacja imprez, festynów i turniejów  sportowych w tym spartakiadysportowej podczas wakacji, półkolonii letnich, z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja
 • uczestnictwo w spartakiadach miejskich,
 • organizacja wyjazdu na rozgrywki pn. „Wiosenne bieganie”, turnusukolonijnego oraz półkolonii,
 • udział w zajęciach na basenie i lodowisku,
 • uczestnictwo w zajęciach ogólnorozwojowych, grach i zabawach sportowych,
 • spotkania z mistrzami sportu i organizatorami zawodów (żużlowcy, kajakarzei inni),

Współpraca z rodzicami,  lokalnym środowiskiem i Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

 • Wnioskowanie w sprawach dożywiania i pomocy rodzinom uczestnikówświetlic,
 • Przeciwdziałanie w zakresie przemocy domowej oraz alkoholizmowi,
 • Wspieranie rodzin w poszukiwaniu pracy oraz uzyskaniu pomocy materialneji rzeczowej
 • pedagogizacja rodziców poprzez organizację pogadanek i spotkań,
 • włączanie rodziców do pracy na rzecz świetlic przy organizacji wycieczek,imprez i uroczystości,
 • współpraca z rodzicami w zakresie wychowania i profilaktyki,
 • wspólne spotkania opłatkowe, z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka i inne,