Schronisko dla bezdomnych

Schronisko nr.2

Schroniska typu stacjonarnego dla mężczyzn czynne przez cały rok, znajdują się w obiektach będących własnością notarialną Stowarzyszenia:

Schronisko nr 2 w m. Długie gmina Strzelce Krajeńskie (20 miejsc)

Bezdomni zakwaterowani w schroniskach otoczeni są fachową opieką:  Kierownik Schroniska nr 2 jest emerytowaną pielęgniarką psychiatryczną. Pomocą psychologiczną zajmuje się absolwent Studium Pomocy Psychologicznej – ks. mgr Henryk Grządko oraz pedagog – ks. mgr Marcin Nowotarski.

Dzięki otrzymanym   środkom   z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zapewniono osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością bezpieczeństwo socjalne poprzez godne warunki schronienia, wyżywienie, zakupiono  środki czystości i higieny osobistej, opłacono  stałe koszty mediów (prąd, woda, wywóz nieczystości), a także zakupiono dla Klubu Integracji Społecznej meble, zestaw komputerowy, materiały dydaktyczne. Oprócz tego bezdomni otrzymują pomoc w:

  • wyrobieniu lub kompletowaniu dokumentów,
  • w dostępie do opieki lekarskiej,
  • dokonywaniu przynajmniej częściowych wpłat na poczet alimentów,
  • poszukiwaniu i podjęciu pracy,
  • nawiązywaniu kontaktu z rodziną,
  • wyposażeniu i wyprowadzeniu się do mieszkania otrzymanego z zasobów miasta,
  • staraniach o rentę, emeryturę, zasiłek z pomocy społecznej.
  • nieustannie prowadzone są też działania na rzecz odnowienia więzi rodzinnych, szczególnie z dziećmi.

Obecnie na 28 bezdomnych,  17 osób zdolnych do pracy znalazło stałe  zatrudnienie (umowa o pracę). Pozostałe osoby stanowią wolontariat Stowarzyszenia z wszystkimi przywilejami. Wykonują drobne prace na rzecz swoich placówek i współmieszkańców.

Mieszkańcy Schroniska w miejscowości Długie brali udział w programie wychodzenia z obszaru wykluczenia społeczno – zawodowego w ramach utworzonego Klubu Integracji Społecznej. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2008 roku wyróżniło KIS jako przykład dobrej praktyki w dziedzinie przeciwdziałania wykluczeniu społeczno – zawodowemu osób bezdomnych.

Jeszcze tej jesieni (na bazie partnerstwa Stowarzyszenie – Burmistrz Strzelec Krajeńskich) poszerzy sięga kres inicjatywy – prace społecznie użyteczne w rozbudowie Schroniska w Długiem.
Ponadto na terenie noclegowni mają miejsce spotkania ze studentami psychologii, pedagogiki, socjologii oraz słuchaczy szkół policealnych: pracowników służb społecznych i medycznych w ramach projektów edukacyjnych i praktyk.

 Stowarzyszenie i Gmina Strzelce Krajeńskie, na której terenie znajduje się Ośrodek Kolonijny, noclegownia oraz KIS  ściśle ze sobą współpracują. W przygotowaniu jest projekt aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych podczas prac remontowo – budowlanych na terenie Ośrodka w Długiem.