Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home/bratkrystyn/ftp/index.php on line 39

Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home/bratkrystyn/ftp/index.php on line 39

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 22

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 25

Warning: in_array() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 27
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim » »
Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie /  / 

Cele statutowe Stowarzyszenia im. Brata Krystyna
Celem Stowarzyszenia jest niesienie pomocy materialnej i duchowej wszystkim, którzy pomocy potrzebują. 1. Stowarzyszenie realizuje cel wymieniony w ust. 1 przez prowadzenie działalności charytatywnej i pomocowej w zakresie: a. prowadzenia jadłodajni dla ubogich, noclegowni/schroniska, ogrzewalni dla bezdomnych, banku żywności, zbiórek rzeczowych, żywnościowych i finansowych, banku chleba, ośrodka kolonijnego i wypoczynkowego, prowadzenie łaźni dla ubogich, b. udzielania pomocy rzeczowej, żywnościowej i finansowej dla ludzi ubogich, dotkniętych wypadkami losowymi, bezdomnych, bezrobotnych oraz dla rodzin wielodzietnych, poszkodowanych, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz opuszczających placówki penitencjarne, c. udzielania pomocy dzieciom i młodzieży poprzez m. in. prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, prowadzenie pomocy terapeutycznej, pomocy psychologicznej i logopedycznej, materialnej, organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek i obozów, półkolonii i kolonii, prowadzenie dożywiania, pomocy w nauce i profilaktyki uzależnień, organizowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, d. prowadzenie działań edukacyjnych: warsztatów, szkoleń, skierowanych do rodziców, wychowawców, kierowników świetlic, nauczycieli i wolontariuszy, 2. prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich, oraz szeroko rozumianego poradnictwa społecznego w zakresie zdrowia, opieki, profilaktyki zdrowotnej i w zakresie uzależnień, 3. podejmowanie działań w obszarze walki z przemocą oraz udzielanie pomocy ofiarom przemocy, a także działania na rzecz ochrony praw kobiet, 4. prowadzenie działań w zakresie ośrodka poradnictwa, szkoleń zawodowych i społecznych, aktywizacji bezrobotnych i osób zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym: a. działalność na rzecz zatrudnienia i promocji przedsiębiorczości, b. działalność na rzecz integracji i reintegracji społeczno – zawodowej osób z obszaru wykluczenia oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m. in.: bezrobotnych, bezdomnych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży oraz organizowanie klubów i centrów integracji społecznych, 5. inicjowanie i organizowanie działalności młodzieżowej, w tym: a. w zakresie współpracy międzynarodowej, b. w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, c. zajęć szkoleniowych oraz imprez edukacyjnych i formacyjnych, d. organizowania imprez i akcji proekologicznych, 6. prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, seniorów, kobiet w ciąży w zakresie: a. rehabilitacji medycznej, ruchowej i psychicznej oraz terapeutycznej, b. sportu, rekreacji i wypoczynku, c. realizowania programów edukacyjnych, d. prowadzenie ośrodków/domów dziennego pobytu dla seniorów i osób niepełnosprawnych, e. prowadzenie przedszkoli, żłobków i innych ośrodków opieki nad dziećmi, 7. prowadzenie działań profilaktycznych i pomocowych w obszarze uzależnień i zagrożeń patologiami społecznymi, w szczególności alkoholizmem i narkomanią, oraz terapii i pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych 8. inicjowanie działań w zakresie integracji europejskiej oraz organizowanie imprez międzynarodowych w zakresie szeroko rozumianej działalności charytatywnej, pomocowej i społecznej, 9. prowadzenie ośrodka prognoz i analiz zjawisk i procesów społecznych, w tym: a. działalności obywatelskiej, w tym działalności publicznej w zakresie informacji edukacyjnej i ostrzegawczej, a także upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, b. współpracy ze środkami masowego przekazu i organizowanie ośrodków informacji i komunikacji społecznej, c. działalności wydawniczej, 10. prowadzenie zbiórek rzeczowych i środków pieniężnych, przyjmowanie darowizn pieniężnych, rzeczowych i majątkowych, 11. tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej, 12. prowadzenie działań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu, 13. prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych, 14. organizowanie i udzielanie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen, tak w kraju jak i za granicą, 15. prowadzenie działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, patriotycznej, obywatelskiej, historycznej i kulturowej oraz organizowanie izb pamięci i izb muzealnych, bibliotek i działań wydawniczych, 16. podejmowanie działań na rzecz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, 17. prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocja i realizacja działań na rzecz poprawy sytuacji osób starszych i przełamywania barier międzypokoleniowych, 18. inicjowanie i realizacja działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą, a w tym m. in.: a. organizowanie wsparcia polskim mniejszościom narodowym, b. organizowanie przyjazdów do Polski osób pochodzenia polskiego, w tym: dzieci i młodzieży( kolonie, obozy, edukacja, praktyki zawodowe itd.), 19. podejmowanie i inicjowanie działań pomocowych, na rzecz umacniania rodziny, trwałości małżeństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw rodziny, 20. inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie: a. rzecznictwa na rzecz organizacji pozarządowych, grup społecznych i zawodowych, b. wzmocnienia sektora ekonomii społecznej, c. prowadzenie działań strażniczych w odniesieniu m.in. do instytucji rządowych, samorządowych, zaufania społecznego, sądownictwa i innych publicznych, 21. wspieranie, realizacja i promocja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, historycznego, w tym: a. promocja i prowadzenie inwestycji wykorzystujących nowoczesne technologie w zakresie odnawialnych źródeł energii, b. wspieranie działań zmierzających do zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, c. inicjowanie i wspieranie lokalnych i globalnych akcji proekologicznych, 22. prowadzenie działań z zakresu: a. turystyki i krajoznawstwa, b. prowadzenie plaży nad wodą, c. obsługi zaplecza plażowego, sportów wodnych, pól namiotowych, d. prowadzenie plażowych imprez rekreacyjnych i sportowych, e. prowadzenie i utrzymanie ośrodka turystyczno – wypoczynkowego, 23. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w tym: a. udział i organizacja zawodów, meczów, rozgrywek, festynów i imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, b. organizacja przedsięwzięć z zakresu sportu i kultury fizycznej skierowanych do różnych środowisk i grup: wiekowych, społecznych i zawodowych (dzieci, młodzieży i seniorów), c. upowszechnianie i promocja sportu w ramach różnych dyscyplin sportowych, d. propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym: walka z otyłością, stresem, depresją i innymi chorobami i zagrożeniami cywilizacyjnymi, 24. prowadzenie działań inwestycyjnych m. in. w obszarze infrastruktury społecznej, sportowej, turystycznej, edukacyjnej, użyteczności publicznej, kulturowej i opiekuńczo - wychowawczej, 25. prowadzenie działalności na rzecz ochrony zdrowia, w tym: a. edukacyjnej, informacyjnej i popularyzatorskiej poprzez organizowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych, szkoleń, seminariów, b. warsztatów, kampanii informacyjnych i konferencji w zakresie zdrowia i życia, promocji zdrowia i zdrowego stylu życia, profilaktyki zdrowotnej i uzależnień, w tym behawioralnych, poszerzenia wiedzy i świadomości społecznej dotyczącej chorób cywilizacyjnych, chorób psychicznych, pierwszej pomocy, ratownictwa przedmedycznego i innych, c. wydawanie publikacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, d. wzmacnianie potencjału kadrowego w zakresie ochrony zdrowia, w tym działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji osób zajmujących się problemami zdrowia, rehabilitacją i psychoterapii, 26. prowadzenie działań z zakresu kultury: a. edukacja kulturalna dzieci i młodzieży realizowana poprzez tworzenie i prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia artystyczne: plastyczne, teatralne, muzyczne, taneczne organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali we wszystkich dziedzinach działalność kulturalnej, b. wspieranie wydarzeń artystycznych adresowanych do różnych grup wiekowych, zawodowych i społecznych, c. organizacja zajęć, warsztatów i plenerów służących doskonaleniu umiejętności artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, d. organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw, koncertów i spektakli służących prezentacji dokonań artystycznych dzieci, młodzieży i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych i seniorów, e. organizacja konferencji, seminariów, wydarzeń kulturalnych na rzecz społeczności lokalnej i regionu, f. realizacja zadań podnoszących kwalifikacje kadr kultury i rozwijających kompetencje w zakresie realizacji działań animacyjnych i edukacyjnych, zawierających komponent praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności do pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i starszymi, g. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami upowszechniania kultury w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa, 27. przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu oraz podejmowanie działań w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci i młodzieży oraz na rzecz ochrony ich praw, 28. prowadzenie działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0