Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie
Projekt "WKLUCZENIU NA RATUNEK" Data dodania: 2019-02-20

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
realizuje w okresie 01.10.2018 r. - 31.03.2020 r.

projekt pn. "Wykluczeniu na ratunek"

Realizowane działanie to kompleksowy program na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujący kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego.

Projekt zakłada objecie wsparciem 100 osób (w tym rodzin; 58 kobiet i 42 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez ich udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.03.2020 r.

Grupę docelową stanowią osoby:

- oddalone od rynku pracy,

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 60 osób,

- oraz ich rodziny/partnerzy domownicy - 40 osób, w tym 20 dzieci .

Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia w oparciu o:

- ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny

- diagnozę sytuacji problemowej,

- zasoby potencjału predyspozycji,

- potrzeby

Zaplanowane działania realizowane są  z zasada równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego/zasadami unijnymi w tym z zasadą konkurencyjności.

KONTAKT

Wszelkie dokumenty (wnioski o przystąpienie do projektu, ankiety, regulamin projektu itp.) dostępne są w siedzibie

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Słonecznej 63.

O przesłanie wyżej wymienionych dokumentów można ubiegać się drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres e-mail: biuro@bratkrystyn.pl

Telefon kontaktowy do projektu: (95) 720 14 75

Koordynator projektu

Lubomir Fajfer, e-mail: lubomir.fajfer@bratkrystyn.pl

 

INFORMACJA

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 i budżetu państwa.

(Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty)
 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego u 100 uczestników projektu (58 kobiet, 42 mężczyzn), w tym 20 dzieci, poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.03.2020 r. Wskazany cel zmierza do ”Wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Interwencja projektu opiera się na wdrożeniu działań związanych z kompleksowym wsparciem osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia. Wsparcie realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny, w ramach której zostanie zaplanowane niezbędne wsparcie dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby/rodziny w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Z uczestnikami projektu zawierany jest kontrakt równoważny do kontraktu socjalnego, w ramach którego zostaną podwyższone kwalfikacje zawodowe. Podstawą do osiągnięcia odpowiedniej aktywnej postawy jest wdrożenie działań w ramach aktywizacji społecznej a następnie wdrożenie działań o charakterze aktywizacji zawodowej. Projekt wspiera grupy marginalizowane, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczności. Wsparcie kierowane do uczestników projektu zakłada obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej dla każdego z uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego społecznie i zawodowo. Ponadto, działania projektowe opierają się na zasadzie równości szans i niedyskryminacji oraz ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym.