Warning: mysql_result() expects parameter 2 to be long, string given in /home/bratkrystyn/ftp/index.php on line 39

Deprecated: Function session_is_registered() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 22

Deprecated: Function session_register() is deprecated in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 25

Warning: in_array() expects at least 2 parameters, 1 given in /home/bratkrystyn/ftp/lib/przegladarka.inc.php on line 27
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim »
Powrót na stronę główną
Witamy na naszej stronie / 

Realizujemy projekt wspólfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej


czytaj więcej »

Podziękowanie Fundacji PGE za otrzymaną darowiznę


Realizujemy projekty finansowane z Funduszu Sprawiedliwości - w latach 2020-2022czytaj więcej »

Aktywnie przez całe życie

 

 

"AKTYWNIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

 

 

 

Projekt nr RPLB.07.03.00-08-0019/20, współfinansowany  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 - Równowaga społeczna, Działanie 7.3 - Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. Realizowany w partnerstwie  Związku Organizacji Pomocowych oraz Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.

 

Projekt pt.: "Aktywnie przez całe życie" realizowany od 01.10.2020 r. do 31.03.2022 r.  jest formą na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społeczno-zawodowemu.

Narastający problem usług opieki nad dziećmi/wnukami oraz osobami niesamodzielnymi przyczynia się do utrzymującego wykluczenia społecznego, w grupie mieszkańców województwa lubuskiego, osób powyżej 50 roku życia, które zostały wykluczone z rynku pracy - bardzo często z uwagi na sprawowanie opieki nad swoimi wnukami lub kimś bliskim z otoczenia, a które chciałyby się aktywizować.

Projekt zakłada:

  • wzorcową ścieżkę tj. aktywizację społeczną i zawodową na podstawie indywidualnych diagnoz, które w połączeniu ze stypendiami i nabyciem lub podwyższeniem swoich umiejętności społecznych i zawodowych przyczynią się do odnalezienia na rynku pracy, w tym w spółdzielczości socjalnej,

 

  • komplementarne działania dla uczestnika projektu i otoczenia, wykorzystując przy tym narzędzia aktywizacji społecznej i zawodowej - dla łącznie 200 uczestników ( w tym 150 kobiet ), mieszkańców województwa lubuskiego, którzy poprzez udział w projekcie podwyższą swoje kompetencje i/lub kwalifikacje.

   

 


 


czytaj więcej »

Rozwój usług Społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., powiatu strzelecko-drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego

 

„ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH NA TERENIE MIASTA GORZOWA WLKP., POWIATU STRZELECKO DREZDENECKIEGO I POWIATU GORZOWSKIEGO”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2014-2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

„Rozwój usług Społecznych na terenie miasta Gorzowa Wlkp., powiatu strzelecko-drezdeneckiego i powiatu gorzowskiego” to projekt realizowany w partnerstwie przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. oraz Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski.

Celem głównym projektu, realizowanego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 lipca 2021r., jest rozwój usług społecznych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie na terenie Gorzowa Wlkp. i gm. Strzelce Kraj. m. Długie: 2 Klubów Seniora dla 60 osób oraz mieszkań chronionych treningowych i wspieranych dla 32 osób.

Wsparcie projektem przyczyni się do rozwoju i zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych zindywidualizowanymi usługami społecznymi. 


 


czytaj więcej »

Projekt: Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego w Długiem – rozbudowa bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej.

Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia.   PRZEDŁUZENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT.


Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  w Gorzowie Wlkp, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. w ramach realizacji projektu pt. : „Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie poprzez rozbudowę bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej z ukierunkowaniem tematycznym na edukację w zakresie akwakultury, ichtiologii oraz gospodarki jeziornej” zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na terenie Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie, na warunkach określonych w zamówieniu - przedstawione w poniższym załączniku.

 

Gorzów Wlkp. 23 czerwca 2020 r.


 

 

 


czytaj więcej »

Projekt: Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego w Długiem – rozbudowa bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej.


Zaproszenie do składania ofert na roboty budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia.

 


Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna  w Gorzowie Wlkp, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. w ramach realizacji projektu pt. : „Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie poprzez rozbudowę bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej z ukierunkowaniem tematycznym na edukację w zakresie akwakultury, ichtiologii oraz gospodarki jeziornej” zaprasza do składania ofert na roboty budowlane na terenie Ośrodka Kolonijnego w miejscowości Długie, na warunkach określonych w zamówieniu - przedstawione w poniższym załączniku.

Gorzów Wlkp. 01 czerwca 2020 r.


 


czytaj więcej »

Projekt "WYKLUCZENIU NA RATUNEK"

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp.
realizuje w okresie 01.10.2018 r. - 31.03.2020 r.

projekt pn. "Wykluczeniu na ratunek"

Realizowane działanie to kompleksowy program na rzecz integracji społeczności marginalizowanych obejmujący kompleksowe działania z zakresu edukacji, zatrudnienia, pomocy społecznej prowadzące do podniesienia kwalifikacji lub uzyskania zatrudnienia z obligatoryjnym wykorzystaniem indywidualnych diagnoz w zakresie rozwoju społeczno-zawodowego.

Projekt zakłada objecie wsparciem 100 osób (w tym rodzin; 58 kobiet i 42 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez ich udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej do 31.03.2020 r.

Grupę docelową stanowią osoby:

- oddalone od rynku pracy,

- zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - 60 osób,

- oraz ich rodziny/partnerzy domownicy - 40 osób, w tym 20 dzieci .

Uczestnicy otrzymują kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia w oparciu o:

- ścieżkę reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny

- diagnozę sytuacji problemowej,

- zasoby potencjału predyspozycji,

- potrzeby

Zaplanowane działania realizowane są  z zasada równości szans kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego i unijnego/zasadami unijnymi w tym z zasadą konkurencyjności.

KONTAKT

Wszelkie dokumenty (wnioski o przystąpienie do projektu, ankiety, regulamin projektu itp.) dostępne są w siedzibie

Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Słonecznej 63.

O przesłanie wyżej wymienionych dokumentów można ubiegać się drogą elektroniczną wysyłając prośbę na adres e-mail: biuro@bratkrystyn.pl

Telefon kontaktowy do projektu: (95) 720 14 75

Koordynator projektu

Lubomir Fajfer, e-mail: lubomir.fajfer@bratkrystyn.pl

 

INFORMACJA

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020 i budżetu państwa.

(Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna. Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty)
 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia społecznego u 100 uczestników projektu (58 kobiet, 42 mężczyzn), w tym 20 dzieci, poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 30.03.2020 r. Wskazany cel zmierza do ”Wzrostu zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Interwencja projektu opiera się na wdrożeniu działań związanych z kompleksowym wsparciem osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których celem jest wzrost zdolności do zatrudnienia. Wsparcie realizowane jest w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdej osoby/rodziny, w ramach której zostanie zaplanowane niezbędne wsparcie dla zapewnienia indywidualizacji i kompleksowości wsparcia dla konkretnej osoby/rodziny w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. Z uczestnikami projektu zawierany jest kontrakt równoważny do kontraktu socjalnego, w ramach którego zostaną podwyższone kwalfikacje zawodowe. Podstawą do osiągnięcia odpowiedniej aktywnej postawy jest wdrożenie działań w ramach aktywizacji społecznej a następnie wdrożenie działań o charakterze aktywizacji zawodowej. Projekt wspiera grupy marginalizowane, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w społeczności. Wsparcie kierowane do uczestników projektu zakłada obowiązkowe przeprowadzenie indywidualnej diagnozy sytuacji społeczno-zawodowej dla każdego z uczestników i dostosowanie do jej wyników wsparcia aktywizującego społecznie i zawodowo. Ponadto, działania projektowe opierają się na zasadzie równości szans i niedyskryminacji oraz ułatwienia dostępu osobom niepełnosprawnym.


 


czytaj więcej »

ENERGIA ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH - DŁUGIE

 

Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. realizuje projekt pn. "Budowa instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych dla celów c.o. i c.w.u w Ośrodku Integracji Społecznej dla dzieci, młodzieży i osób bezdomnych  w miejscowości Długie"

 

 wartość projektu - 2 674 370,55 zł.

 poziom dofinansowania  - 85%

 

 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013


 


czytaj więcej »

Informacja o dofinansowaniu siłowni plenerowej i placu zabaw w naszym OK Długie

 czytaj więcej »

Projekt: Zwiększenie potencjału Ośrodka Kolonijnego w Długiem; rozbudowa bazy noclegowej oraz świetlicy wykładowo-edukacyjnej.


czytaj więcej »


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0